AKTUALITY


27.11.2014
Elektrozařízení
Elektrozařízení Zbavit se elektrozařízení ...více zde

24.10.2014
Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb
Novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. ...více zde

1.4.2014
NOVELA VYHLÁŠKY č. 383/2001 Sb.
NOVELA VYHLÁŠKY č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ...více zde

19.6.2013
Novela odpadového zákona
Novela odpadového zákona V červenci byla schválena novela zákona o odpad ...více zde

19.3.2013
Nový zákon o prevenci znečišťování
Byl vyhlášen zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované pre ...více zde

1.1.2013
Plnění ohlašovacích povinností za rok 2013
POZOR!!! již 15.2. Hlášení o produkci a nakládání s odpa ...více zde

16.11.2012
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY
LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A PŘÍPRAVKŮ ...více zde

Nový chemický zákon – platí od 1.1.2012, 350/2011 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů

Předmět úpravy:

-       zapracování a navázání na příslušné předpisy Evropské unie

-       upravuje práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při: výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení, označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených ve směsích nebo předmětech

-       upozornění pro dodavatele, kteří dovážejí z EU a dále distribuují v ČR chemické přípravky – podle § 22 odst. 2 musí od 1.1.2012 plnit pro nově dovezené přípravky oznamovací povinnost přes databázi CHLAP. Platí to i celý platný sortiment – viz § 36 odst. 3 zákona.

Nařízení vlády č. 294/2011 Sb., kterým se mění NV č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Předmět úpravy:

-       Nová definice projektovaného výkonu: Projektovaným výkonem nejvyšší výkon stanovený a zaručený dodavatelem, výrobcem nebo projektantem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu za stanovených podmínek, který je uveden v projektové dokumentaci stavby, ve vydaných závazných stanoviscích a povoleních podle § 17 zákona nebo v integrovaném povolení.

-       Nové sčítací pravidlo při kategorizaci zdrojů: Za účelem kategorizace se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají u technologicky shodných zařízení jednoho provozovatele, jestliže se jedná o zdroje, které jsou umístěny ve stejné provozovně a jejich emise jsou vypouštěny společným výduchem, bez ohledu na počet komínových průduchů, nebo by s ohledem na uspořádání mohly být vypouštěny společným výduchem bez ohledu na počet komínových průduchů. U malých zdrojů se parametry určující zařazení zdroje do příslušné kategorie sčítají pouze s parametry jiných malých zdrojů.

-       Povinnost zpracovat provozní řád je stanovena provozovatelům vybraných středních zdrojů

-       Změna kategorizace zemědělských zdrojů (chovů zvířat) – jsou již pouze malé a střední:
Zemědělské zdroje se dělí podle celkové roční emise amoniaku na střední zdroj znečišťování (celková roční emise amoniaku větší než 5 t) a malý zdroj znečišťování (celková roční emise amoniaku je menší nebo rovna 5 t)

-       Nové znění přílohy č.1: Ostatní stacionární zdroje: Byly např. zrušeny čerpací stanice nafty a LPG, u ČOV byla zvednuta kapacita pro střední zdroj na 10 000 EO.